Συντομογραφίες και Ορισμοί
π.χ. METs
Συντμήσεις, Αγγλικοί Όροι, Ελληνικοί Όροι
RI

Reference (Recommended) Intake Range for macronutrients, Προτεινόμενο/ συνιστώμενο εύρος πρόσληψης για μακροθρεπτικά συστατικά (εκφρασμένο ως ποσοστό της ημερήσιας ενεργειακής πρόσληψης)*

*αντιστοιχεί σε προσλήψεις που είναι επαρκείς για την διατήρηση της υγείας και σχετίζονται με χαμηλό κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων

BMI

Body Mass Index, Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)

CHO

Carbohydrates, Υδατάνθρακες

DHA

Docosahexaenoic Acid, Δοκοσαεξανοϊκό οξύ

EPA

Eicosapentaenoic acid, Εικοσαπεντανοϊκό Οξύ

LDL

Low-density lipoprotein, Χαμηλής Πυκνότητας Λιποπρωτεΐνη

LTI

Lower Threshold Intake, Ελάχιστο επίπεδο πρόσληψης (κατώτατο όριο πρόσληψης)*

*Το επίπεδο πρόσληψης κάτω από το οποίο, βάση της τρέχουσας γνώσης, σχεδόν όλα τα άτομα θα είχαν ανεπαρκή πρόσληψη

METs (Metabolic equivelants)

METs: Metabolic equivelants, Μεταβολικά ισοδύναμα

Ένα ΜΕΤ αντιστοιχεί στην ενέργεια που καταναλώνει το άτομο όταν αναπαύεται, υποστηρίζοντας τις βασικές λειτουργίες του οργανισμού. Η ενέργεια αυτή για έναν μέσο ενήλικα αντιστοιχεί σε κατανάλωση περίπου 3,5 mL O2 ανά kg σωματικού βάρους ανά min ή σε κατανάλωση 1 kcal ανά kg σωματικού βάρους ανά ώρα. Κατά συνέπεια, μια δραστηριότητα με μεταβολικό ισοδύναμο 4 ΜΕΤ, απαιτεί τετραπλάσια δαπάνη ενέργειας από αυτή που δαπανάται υπό συνθήκες ανάπαυσης.

MUFA

Monounsaturated fats (fatty acids), Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα

PAL

Physical Activity Level, Επίπεδο Σωματικής Δραστηριότητας

PRI

Population Reference Intakes, Πληθυσμιακή Πρόσληψη Αναφοράς (Τιμή Αναφοράς Πληθυσμιακής Πρόσληψης)

*Επίπεδο πρόσληψης (θρεπτικής ουσίας) επαρκούς για σχεδόν όλα τα υγιή άτομα, δηλαδή μια βέλτιστη πρόσληψη για τον πληθυσμό ως σύνολο

PUFAs

Polyunsaturated fatty acids, Πολυακόρεστα Λιπαρά Οξέα

DRVs

Dietary Reference Values, Διαιτητικές Τιμές Αναφοράς (ή Τιμές Αναφοράς Διαιτητικής Πρόσληψης)*

* όπως συστάθηκαν και δημοσιεύτηκαν από την EFSA στα Διαιτητικά προϊόντα, την Διατροφή και της Αλλεργίες (Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies - NDA). Τα DRVs προορίζονται για χρήση από γενικά υγιή άτομα. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, τα DRVs απευθύνονται (έχουν εφαρμογή) σε όλες τις πηγές θρεπτικών συστατικών, συμπεριλαμβανομένων των διατροφικών συμπληρωμάτων, και απευθύνονται στην σύνηθη πρόσληψη στον χρόνο, παρά σε πρόσληψη μιας συγκεκριμένης ημέρας

US DRIs

Dietary Reference Intakes, Διαιτητικές Ενδείξεις Πρόσληψης της Αμερικής και του Καναδά

Tα DRIs είναι τιμές αναφοράς που αναπτυχθήκαν από το Ινστιτούτο Ιατρικής της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ. Προορίζονται για χρήση ως οδηγοί για καλή διατροφή και παρέχουν την επιστημονική βάση για την αναπτυξη των διατροφικών κατευθυντήριων γραμμών τόσο στην Αμερική όσο και τον Καναδά

AMDR

Acceptable macronutrient distribution range: Συνιστώμενο εύρος πρόσληψης μακροθρεπτικών συστατικών. Ένα εύρος πρόσληψης για μια συγκεκριμένη πηγή ενέργειας η οποία σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο χρόνιων ασθενειών ενώ παρέχει επαρκείς προσλήψεις των ουσιώδη θρεπτικών συστατικών.

CAM

Complementary and Alternative Medicine, Παραδοσιακή και Συμπληρωματική/ Εναλλακτική Ιατρική (Π.Σ.Ε.Ι.)

 

ΕER

Estimated Energy Requirements, Εκτιμώμενες ενεργειακές ανάγκες [από το National Academy of Sciences, Institute of Medicine, and Food and Nutrition Board in partnership with Health Canada (Institute of Medicine, 2002; 2005)].

 

RDA/AI

Recommended Daily Allowance/ Adequate Intake: Συνιστώμενη Ημερήσια Ανεκτικότητα (ή Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση)/ Επαρκής πρόσληψης: RDA είναι το μέσο επίπεδο ημερήσια διαιτητικής πρόσληψης, επαρκές για την κάλυψη των θρεπτικών απαιτήσεων σχεδόν όλων (97-98%) των υγιή ατόμων σε μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα και φύλο. Το ΑΙ αποτελεί μια τιμή συνιστώμενες πρόσληψης που βασίζεται σε παρατηρήσεις ή σε πειραματικά προσδιοριζόμενες προσεγγίσεις ή εκτιμήσεις της πρόσληψης θρεπτικών συστατικών από ομάδα (ή ομάδες) υγιών ατόμων που υποθέτουμε ότι είναι επαρκείς. Το AI χρησιμοποιείται όταν δεν μπορεί να προσδιοριστεί κάποια RDA.

TEE

Total Energy Expenditure, Συνολική Ενεργειακή Δαπάνη

UL

Tolerable Upper Intake Level, Ανώτατο ανεκτό επίπεδο πρόσληψης *

*Συνήθως αντιπροσωπεύουν την συνολική πρόσληψη από τρόφιμα, νερό και συμπληρώματα. Είναι το ανώτερο επίπεδο ασφαλούς χρόνιας ημερήσιας πρόσληψης του εκάστοτε θρεπτικού συστατικού (από όλες τις πηγές) το οποίο είναι απίθανο να έχει βλαβερές συνέπειες για την υγεία. Καθώς η πρόσληψη αυξάνεται πάνω από το UL, μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος δυσμενών συνεπειών. Το UL δεν απευθύνεται σε άτομα που υπόκειται σε θεραπεία για διατροφική ανεπάρκεια.

WC

Waist Circumference, Περίμετρος Μέσης

REE

Resting Energy Expenditure, Ενεργειακή Δαπάνη Ηρεμίας 

Ινστιτούτα, Ομοσπονδίες & Οργανισμοί
ADA

American Diabetes Association, Αμερικάνικη Ένωση Διαβήτη

AHA/ NHLBI

American Heart Association/ National Heart, Lung, and Blood Institute, Αμερικανική Καρδιολογική Ένωση/ Εθνικό Ινστιτούτο Καρδιάς, Πνευμόνων και Αίματος 

ATP III

Adult Treatment Panel III, Eιδική Επιτροπή Θεραπείας των Ενηλίκων-ΙΙΙ

EASD

European Association for the Study of diabetes, Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος για τη μελέτη του Διαβήτη

EFSA

European Food and Safety Authority, Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

FAO

Food and Agriculture Orgαnization of the United Nations, Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών 

IDF

International Diabetes Federation, Διεθνής Ομοσπονδία για τον Διαβήτη

IOM

Institute of Medicine, Ινστιτούτο Ιατρικής των Η.Π.Α

IOTF

International Obesity Taskforce, Διεθνής Ομάδα Δράσης έναντι της Παχυσαρκίας

NICE

National Institute of Clinical Excellence, Διεθνές Ινστιτούτο Κλινικής Αριστείας

USDA

United States Department of Agriculture, Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 

WHO

World Health Organization, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

NIH

National Institute of Health, Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας 

SCF

Scientific Committee for Food, Επιστημονική Επιτροπή Τροφίμων

WHF

World Heart Federation, Παγκόσμια Καρδιολογική Ομοσπονδία

IAS

International Atherosclerosis Society, Διεθνής Οργανισμός Αθηροσκλήρωσης

IASO

International Association for the Study of Obesity, Διεθνής Ένωση για τη Μελέτη της Παχυσαρκίας 

Ταξινομήσεις & Εγχειρίδια
DSM-IV

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών

ICD

International Classification of Disease, Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

AR

Average Requirement, Μέσος όρος αναγκών (ή μέση απαίτηση)*

*επίπεδο πρόσληψης επαρκούς για τα μισά άτομα, υποθέτοντας μια κανονική κατανομή των απαιτήσεων

 

FSGs

Foods for Specific Groups, Τρόφιμα για Συγκεκριμένες Ομάδες